Pomoce dydaktyczne z informatyki

Informatyka

Informatyka rozszerzona - klasa II

Działy tematyczne

Reprezentacja danych w komputerze

1-2. Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet

3-4. Wprowadzenie do pozycyjnych systemów liczbowych

5. System szesnastkowy i reprezentacja znaków

Kompresja i szyfrowanie danych

8. Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

9. Algorytmy szyfrowania

10. Rozwiązywanie zadań – ćwiczenia sprawdzające umiejętności i wiedzę uczniów

Komputer i system operacyjny

11 Logiczny model komputera i działanie procesora

12 Systemy operacyjne

Sieci komputerowe

13 – 14 Terminologia sieciowa i warstwowy model sieci.

15. Określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci

16 Zasady administrowania siecią komputerową w architekturze „klient-serwer”

Zadania projektowe

17 – 18 Przygotowanie projektu. Wybrane normy etyczne i prawne dotyczące TIK

19 – 20 Rozwój informatyki i TIK oraz związane z tym szanse i zagrożenia

21 Sprawdzian

Wprowadzenie do tworzenia baz danych

Przygotowanie bazy danych na przykładzie systemu obsługi działalności firmy

Przygotowywanie formularzy i zestawień

28-29 Przygotowanie formularzy i wprowadzanie danych

30-32 Tworzenie kwerendy wybierającej i raportu

33-34 Sprawdzenie wiadomości dotyczących baz danych

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych

 

Analiza poprawności działania algorytmów za pomocą programu JavaBlock

41-42 Zasady tworzenia schematów blokowych w programie JB

43 Analiza poprawności działania algorytmów za pomocą JB

Podstawy tworzenia programów

46. Wprowadzenie do obsługi programu Lazarus

47-48. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz.1

49-50. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 2

51-52. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 3

53-54. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 4

55-60. Tworzenie programów w trybie tekstowym 

Informatyka rozszerzona - klasa III

Algorytmy i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym

1. Zasady bezpieczeństwa stosowane w systemach informatycznych

2. Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

4. Zastosowanie algorytmów iteracyjnych w rysowaniu fraktali 

5 – 6. Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnym

Wprowadzenie do multimediów

7. Klasyfikacja urządzeń multimedialnych i reprezentacja obrazu w komputerze

8. Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze

9 – 10. Opracowywanie filmu w programach komputerowych

11 – 12. Stosowanie podstawowych narzędzi programu Adobe Photoshop. Wybór fragmentów obrazu oraz praca z maskami

13 -16. Operacje na barwach. Przekształcenia geometryczne, filtry i narzędzie klonowania. Praca z warstwami obrazu i fotomontaże

17 – 18. Tworzenie obrazu w programie Inkscape lub Corel

19 – 22. Rysowanie przestrzenne i warstwy. Przekształcenia w programie Inkscape lub Corel

Opracowywanie tekstu i prezentacji multimedialnych

23. Recenzja dokumentu tekstowego

24 – 25. Typy prezentacji i ich zastosowanie

26. Rozwiązywanie zadań

27. Sprawdzian

Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie wiadomości

28 Stosowanie podejścia algorytmicznego do rozwiązywania problemów

29 Tworzenie prostego programu komputerowego

30 – 31 Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego

32  Rozwiązywanie zadań

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

33 Algorytmy z warunkami

34 Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta

35 Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi

36 Algorytm iteracyjny

37 Pętle zagnieżdżone

38 Rozwiązywanie zadań

Stosowanie procedur i funkcji w językach programowania

39 – 42 Procedury i funkcje w wybranym języku programowania 43 Zasięg zmiennej

44. Sposoby przekazywania parametrów oraz rekurencja

45. Zasady programowania i typy danych

46-47. Rozwiązywanie zadań

48. Stosowanie tablic

49. Praca z danymi tekstowymi

50-51 Algorytmy na tekstach

52-56 Rozwiązywanie zadań

57-58. Algorytm Euklidesa 

59. Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

60. Liczby Fibonacciego

61. Schemat Hornera 

Informatyka rozszerzona - klasa III - tematy dostosowane do specyfiki zawodu Technik Przemysłu Mody

Informatyka rozszerzona - klasa IV

Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości

1. Zasady bezpieczeństwa stosowane w systemach informatycznych

2. Znaczenie algorytmów w życiu codziennym, matematyce i technice

3 – 4. Tworzenie algorytmów do założonych problemów

5 – 6. Tworzenie algorytmów rozwiązywania problemów transportowych

7 – 8. Sprawdzanie poprawności działania algorytmów za pomocą aplikacji komputerowych (np. JavaBlock)

9 – 12. Działanie prostych aplikacji tworzonych w wybranym obiektowym języku programowania (np. w programie Delphi, Lazarus). Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym

13 – 14. Struktura programów w trybie tekstowym

15-16. Sposoby wprowadzania danych i wyprowadzania wyników

17-18. Własne typy danych, stałe i stos

19. Losowanie danych

20. Sprawdzanie poprawności danych

21. Przetwarzanie danych typu rekordowego

22. Przetwarzanie plików

23. Rozwiązywanie zadań

24. Wskaźniki i tworzenie zmiennych dynamicznych

25. Tablica dynamiczna

26. Lista jednokierunkowa

27. Drzewo binarne

28. Programowanie modularne i tworzenie własnych modułów

29. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego i definiowanie klas

30. Cechy programowania obiektowego

31. Rozwiązywanie zadań

32. Wieże Hanoi

33. Przykłady algorytmów sortowania i przeszukiwanie binarne

34. Zamiana liczb między dowolnymi systemami pozycyjnymi

35. Przykłady algorytmów na liczbach naturalnych

36. Szybkie podnoszenie do potęgi

37. Algorytmy badające własności geometryczne

38. Reprezentacja danych numerycznych w komputerze

39. Właściwości arytmetyki komputerowej, błędy obliczeń i stabilność algorytmów

40. Przykłady algorytmów numerycznych

41. Wprowadzenie do dynamicznego przetwarzania stron

42-43. Pisanie skryptów w języku PHP

44. Przesyłanie danych za pomocą formularzy HTML

45. Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

46-48. Tworzenie prostej księgi gości

49-50. Rozwiązywanie zadań

51-52. Tworzenie praktycznego projektu

53-55. Zastosowanie poznanych narzędzi do tworzenia aplikacji

56-59. Ćwiczenia praktyczne

60. Podsumowanie wykonanych prac i ocena poprawności działania projektu

Informatyka rozszerzona - klasa IV - Ćwiczenia z logistyki

 

Obsługa informatyczna w turystyce

 

Pracownia obsługi informatycznej

Ćwiczenia

Pracownia techniki biurowej

Pracownia techniki biurowej - klasa II

1 Organizacja pracy biurowej

2 Informacja jako główny efekt pracy biurowej

3 Informacja i jej rola w procesie decyzyjnym

4 Struktura organizacyjna jednostki

5 Zarządzanie i kierowanie

6 Korespondencja przedsiębiorcy

7 Zasady redagowania pism

8 Blankiety korespondencyjne

9 Stosowanie skrótów i skrótowców

10 Elementy składowe pisma

11 Układy pism: blokowy a’linea

12 Sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych

13 Pisma z tytułem: protokół, sprawozdanie, notatka służbowa

14 Inne pisma z tytułem

15 Korespondencja wewnętrzna przedsiębiorcy

16 Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy

17 Sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae

18 Korespondencja związana z nawiązaniem stosunku pracy

19 Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy

20 Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę

21 Rozwiązanie umowy o pracę świadectwo pracy

22 Redagowanie pism handlowych

23 Pisma występujące w transakcjach kupna-sprzedaży

24 Pisma fazy zamówienia

25 Pisma fazy dostawy

26 Pisma fazy weryfikacji dostawy

27 Projektowanie ogłoszeń

28 Tworzenie formularzy w programie WORD

29 Tworzenie formularzy w programie EXCEL

30 Opracowanie materiałów reklamowych firmy – zaproszenia, blankiety reklamowe, plakaty

31 Opracowanie materiałów reklamowych firmy- wywieszki, ulotki, wizytówki

32 Typowe prace biurowe na przykładzie sekretariatu

33 Środki techniczne w pracy biurowej

34 Urządzenia do przekazywania informacji

35 Inne środki techniczne

36 Instrukcje obsługi sprzętu biurowego

37 Instalowanie programów komputerowych

38 Środki łączności: fax, telefax, komputer z Internetem, poczta elektroniczna

39 Sprzęt kopiujący: drukarka, skaner

40 Pomocniczy sprzęt biurowy: laminator, bindownica, gilotyna, niszczarka

41 Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego

42 Kultura osobista w miejscu pracy

43 Ogólne zasady i normy zachowania w miejscu pracy

44 Warunki skutecznej komunikacji

45 Wpływ pracownika na kształtowanie wizerunku firmy

46 Sztuka negocjowania i rozwiązywania konfliktów

47 Sposoby radzenia sobie ze stresem

48 Organizacja przyjęć i spotkań służbowych

49 Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem

50 Proces przeprowadzania badania statystycznego – wyszukiwanie informacji statystycznych w Internecie

51 Opracowanie materiału statystycznego

52 Prezentowanie materiału statystycznego

53 Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

54 Obliczanie miar tendencji centralnej za pomocą arkusza kalkulacyjnego: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta

55 – 56 Analiza struktury zbiorowości. Wskaźniki struktury

57 Sporządzanie wykresów – prezentacja wyników obliczeń

58 Analiza dynamiki zjawisk: obliczanie przyrostu absolutnego, obliczanie przyrostu względnego, obliczanie tempa wzrostu, obliczanie indeksów

59 Analiza rozproszenia: wariancja, odchylenie standardowe

60 Analiza współzależności: obliczanie współczynników korelacji, układanie tablic korelacyjnych, metoda graficzna w analizie korelacji

61 Zastosowanie statystyki w praktyce gospodarczej

62 – 66 Wykorzystanie pakietu EXCEL do rozwiązywania zadań praktycznych

67 – 68 Wykorzystanie programu WORD

69 – 72 POWER POINT – prezentacja danych


 

 

Skip to content