Zwolnienia z wf

 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.KAROLA ADAMIECKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz.357).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – 5 ust. 1,2,3”. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 3. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Procedura postępowania:

 1. W wyjątkowych sytuacjach ( np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe ) uczeń na prośbę rodziców ( pełnoletni uczeń na własną prośbę) może być zwolniony z realizacji pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego .
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii. braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 6. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem w sekretariacie uczniowskim, gdzie należy pobrać wzór podania.
 7. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 8. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice .
 9. Podanie z dołączoną opinią lekarza należy złożyć w gabinecie dyrektora:
 10. a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru i całego roku – do 30 września danego roku szkolnego,
 11. b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 30 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie z dołączoną opinią lekarską należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej .

 1. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego z wsteczną datą ( np. zaświadczenie wystawione w dniu 10 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września ) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 1. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarską. Decyzję przekazuje się rodzicom lub uczniowi pełnoletniemu a także dołącza się do akt ucznia.
 2. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 3. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden semestr, a w drugim semestrze uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny, a jego nieobecności nie przekroczyły 50% zajęć – wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku szkolnego.
 4. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden semestr, a w drugim semestrze powinien uczestniczyć w zajęciach uzyskując oceny, jednak jego nieobecności przekroczyły 50% zajęć i nie ma podstawy do wystawienia oceny, to uczeń jest nieklasyfikowany.
 5. Uczeń zwolniony z całkowitej realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. Gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dostarczonego wychowawcy klasy.
 6. Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  przechowuje w bieżącym roku szkolnym sekretariat szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja zostaje przekazana  dyrektorowi szkoły.
 7. Z  niniejszą  procedurą  zapoznaje  uczniów  nauczyciel  wychowania  fizycznego  na pierwszych   zajęciach   w   danym   roku  szkolnym,  natomiast  wychowawca  klasy rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Procedura została zaopiniowana przez Radę Pedagogiczna w dniu 31.08.2015 i obowiązuje od dnia  01.09.2015.

Skip to content