Zwolnienia z wf

 

REGULAMIN UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej.

Podstaw prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 z późn. zm.).

2) Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

1) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony:

  1. a) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
  2. b) z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego, odbywa się tylko na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

3) Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego należy złożyć wraz z podaniem do dyrektora w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

4) Zwolnienie może dotyczyć pierwszego i / lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

5) O zwolnienie ucznia występują rodzice / opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń. Składają podanie (załącznik nr 1) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6) Zaświadczenie lekarskie uznaje się za ważne, gdy jest imienne, jest na nim data wystawienia, czas obowiązywania, rodzaj zwolnienia (z wykonywania określonych ćwiczeń np. z zajęć na basenie, z gier zespołowych i innych lub realizacji zajęć) oraz czytelna pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie.

7) Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

8) Zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły odbywa się:

  1. a) od daty wystawienia zaświadczenia, gdy wniosek o zwolnienie wraz z zaświadczeniem został złożony w sekretariacie szkoły nie później niż 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia,
  2. b) od daty decyzji dyrektora szkoły gdy wniosek o zwolnienie wraz z zaświadczeniem został złożony w sekretariacie szkoły później niż 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

9) Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

10) Podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim dostarczone po upływie terminu zwolnienia wpisanym na zaświadczeniu, będzie rozpatrzone negatywnie.

11) O decyzji dyrektora pracownik Sekretariatu informuje wychowawcę i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem w rejestrze zwolnień, w sekretariacie szkoły. Wychowawca jest zobowiązany wpisać do dziennika elektronicznego informację o zwolnieniu

12) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny, to w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

13) Uczeń decyzją dyrektora, może być zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach (tylko gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi godzinami zajęć) W dzienniku odnotowuje się „zwolniony”. Uczeń zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach nie może przebywać na terenie szkoły w trakcie zajęć.

14) Uczeń, który decyzją dyrektora nie został zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach, ma obowiązek biernego uczestnictwa na zajęciach swojej klasy (grupy) na zasadzie obserwatora. Uczeń musi posiadać strój uprawniający go do wejścia na zajęcia, zgodnie z regulaminem pływalni, sali gimnastycznej, innych obiektów sportowych. Uczniowi wpisuje się obecność, a nieobecność usprawiedliwia wychowawca klasy.

15) Jeżeli zwolnienie dotyczy tylko zajęć na basenie w przypadku gdy zajęcia z przyczyn losowych nie odbywają się na basenie, uczeń zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w tych zajęciach.

16) Losowe wypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Podanie o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zwolnienia ucznia z obowiązku uczestnictwa na zajęciach znajduje się do pobrania w sekretariacie szkoły.

2) Wychowawca oraz nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z wydaną decyzją dyrektora szkoły dotyczącą danego ucznia.

3) Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego w danym roku szkolnym, natomiast rodziców / prawnych opiekunów – wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym. W roku wejścia procedur w życie, niezwłocznie po opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

4) Dokumentacja dotycząca zwolnień uczniów z wychowania fizycznego lub zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022 r.

Wniosek zwolnienia z wf CKZiU 2022

 

Skip to content