Regulamin rekrutacji 2022/23

 

Regulamin rekrutacji 2022/23

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TECHNIKUM NR 3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 5


NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej odbywa się na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm. §11baa ust. 2).
 4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r, nr WE-KZ.537.3.2022 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

 

1.) Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3 jak  i  Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 5 na rok szkolny 2022/2023 będzie dokonywany drogą elektroniczną w formie rekrutacji elektronicznej obowiązującej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

2.) Na rok szkolny 2022/2023 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

Kierunki kształcenia w Technikum nr 3 w roku szkolnym 2022/2023
Technik przemysłu mody

Innowacja: Stylista mody z elementami wizażu

Technik hotelarstwa

Innowacja: Stewardessa/Steward

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Innowacja: Dietetyka i aktywność fizyczna

Technik usług fryzjerskich

Innowacja: Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci

Technik logistyk

Innowacja: Logistyka w wojsku

Technik architektury krajobrazu

Innowacja: Architektura wnętrz

Technik rachunkowości

Innowacja: E-biznes.

Firma w sieci

Technik organizacji turystyki

Innowacja: Animator czasu wolnego

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

w roku szkolnym 2022/2023

Fryzjer

Innowacja: Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci

Kucharz

Innowacja: Dietetyka i aktywność fizyczna

 

3.) Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

4.) O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

5.) O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów.

6.) Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych Ilość punktów
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia Punktacja
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi           18 pkt
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu                          3 pkt

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Przedmiot Ilość punktów
Język polski

Matematyka

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
Język obcy nowożytny wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3

 

7.) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Przedmiot Ocena Punktacja
 

język polski

matematyka

 

celujący 35 punktów
bardzo dobry 30 punktów
dobry 25 punktów
dostateczny 15 punktów
dopuszczający 10 punktów
język obcy nowożytny celujący 30 punktów
bardzo dobry 25 punktów
dobry 20 punktów
dostateczny 10 punktów
dopuszczający 5 punktów

8.) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata
b)  niepełnosprawność kandydata
c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

10.) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Przedmioty punktowane w Technikum nr 3 i Szkole Branżowej I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego.

 

TECHNIKUM  NR  3

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia

(proponowane)

Języki obce

Język wiodący Język dodatkowy
Technik przemysłu mody

Innowacja: Stylista mody z elementami wizażu

język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
język angielski,

chemia

180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik hotelarstwa

Innowacja: Stewardessa/Steward

język polski,
matematyka,
geografia,
język angielski
język angielski,

biologia

180 godzin

Język angielski Język włoski
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Innowacja: Dietetyka i aktywność fizyczna

język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia
język angielski,

biologia

180 godzin

Język angielski Język włoski
Technik usług fryzjerskich

Innowacja: Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci

język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
język angielski,

chemia

180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik logistyk

Innowacja: Logistyka w wojsku

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
język angielski,

geografia

180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub język rosyjski
Technik architektury krajobrazu

Innowacja: Architektura wnętrz

język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
język angielski,

biologia

180 godzin

Język angielski Język niemiecki
Technik rachunkowości

Innowacja: E-biznes. Firma w sieci

język polski,
matematyka,
język angielski, geografia
język angielski,

geografia

180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik organizacji turystyki

Innowacja: Animator czasu wolnego

język polski,
matematyka,
biologia ,
język angielski
język angielski,

geografia

180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub język włoski

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Język obcy
Fryzjer

Innowacja: Kosmetyka z elementami stylizacji paznokci

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki
Kucharz

Innowacja: Dietetyka i aktywność fizyczna

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki
 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (oryginały lub poświadczone kopie):

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

– orzeczenie wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

– orzeczenie dotyczące niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

 1. osobiście w szkole pierwszego wyboru, w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 5, pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00
 2. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w Technikum Nr 3 lub w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w określonym zawodzie (skierowania wydawane są przez Dyrektora Szkoły),

Uwaga !

Kandydaci przyjęci na kierunki Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Usług Fryzjerskich oraz Technik Architektury Krajobrazu zobowiązani są do zakupu odzieży roboczej. Odzież należy zakupić we własnym zakresie. Niezbędne będą do wykonywania w/w kierunków.

Kandydaci przyjęci w Technikum Nr 3 lub w Szkole Branżowej I Stopnia zobowiązani są do zakupu ujednoliconych koszulek szkolnych z logiem szkoły. Koszulki niezbędne są na zajęcia z wychowania fizycznego. Koszulki można zakupić w szkole.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 16 maja 2022
do 20 czerwca 2022
do godz. 15.00
Od 01 sierpnia 2022 do 03 sierpnia 2022
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. Od 24 czerwca 2022
do 13 lipca 2022
do godz. 15.00
Nie dotyczy
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. Do 13 lipca 2022 03 sierpnia 2022
4 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 19 lipca 2022 11 sierpnia 2022
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 12 sierpnia 2022
7 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów Od 16 maja 2022
do 25 lipca 2022
Od 1 sierpnia 2022
do 17 sierpnia 2022
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Od 21 lipca
do 28 lipca 2022
do godz. 15.00
 

Od 16 sierpnia 2022
do 18 sierpnia2022
do godz. 15.00

 

9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
29 lipca 2022
do godz. 14.00
19 sierpnia 2022
do godz. 14:00

 

 

  PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 sierpnia 2022 25 sierpnia 2022
2 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3 Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
4 Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

* W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. albo do 12 sierpnia 2022 do godz. w postepowaniu uzupełniającym wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie należy złożyć Dyrektorowi Szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował Dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Skip to content