Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

                       PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
                                         CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
                                                                       W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz.
1591) z późniejszymi zmianami.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DZ. U. 2017 poz. 1578) z późniejszymi zmianami.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej pomoc
psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
1.Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. W przypadku rodziców i nauczycieli
polega ona na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom.
2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU są bezpłatne,
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach jest dobrowolny.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęte jest ochroną danych osobowych
(tzw. wrażliwych).
4. Każdy uczeń szkoły ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi,
mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień,
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu
prywatnym oraz w środowisku społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
6) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla
uczniów niepełnosprawnych;
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
8) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
9) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych, rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
pomocy udzielanej uczniom;
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne
potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
1)z niepełnosprawności,
2)z niedostosowania społecznego,
3)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4)z zaburzeń zachowania lub emocji,
5)ze szczególnych uzdolnień,
6)ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7)z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8)z przewlekłej choroby,
9)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10)z niepowodzeń edukacyjnych,
11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
(powrót zza granicy, zmiana szkoły).
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica ucznia/ prawnego opiekuna;
3) dyrektora szkoły;
4) wychowawcy klasy
5) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem lub specjalisty
6) pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
7) poradni psychologiczno – pedagogicznej;
8) nauczyciela lub nauczyciela współorganizującego proces kształcenia;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
13) asystenta edukacji romskiej.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana w określonej formie w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
9. W ramach nadzoru pedagogicznego Wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
kontroluje obieg dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
10.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:
1) wszyscy nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) wychowawcy;
3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w
szczególności:
a) pedagog szkolny
b) psycholog szkolny,
c) pedagog specjalny
d) nauczyciel – logopeda,
e) terapeuta pedagogiczny,
f) doradca zawodowy
4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w
bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowania warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w określonych formach
zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu
organizacyjnym szkoły.
13. Do zadań nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów w szkole należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się;
4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post-diagnostycznym.
14. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści CKZiU prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u
uczniów:
a) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, a także potencjału ucznia i
jego zainteresowań,
b) uzdolnień;
2) doradztwo zawodowe.
15. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ucznia jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia (koła zainteresowań)
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych, w tym:
a) logopedycznych,
b) korekcyjno – kompensacyjnych
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i
kariery zawodowej;
6) porad i konsultacji;
7) warsztatów
16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z
rodzicami, uczniem, podczas prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz na podstawie analizy
orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.
17. Rodzice/opiekunowie prawni są informowani w formie pisemnej o wymiarze godzin, okresie i
formie udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
18. Rodzic/opiekun prawny ma prawo zrezygnować z wybranej formy pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. Rezygnację składa w formie pisemnej.
I. Orzeczenia o kształceniu specjalnym
1. Każde orzeczenie o kształceniu specjalnym zostaje zarejestrowane w księdze rejestru szkoły.
Zarejestrowane orzeczenie zostaje przekazane do Wicedyrektora ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. Wicedyrektor przekazuje orzeczenie pedagogowi specjalnemu.
2. Pedagog specjalny informuje wychowawcę klasy o posiadaniu przez ucznia orzeczenia.
3. Wychowawca klasy jest zobowiązany – w przeciągu jednego tygodnia od otrzymania orzeczenia –
uzupełnić arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w skrócie WOPFUzałącznik 1), opracować Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (w skrócie IPETzałącznik 2) oraz arkusz ewaluacji (nie dotyczy pierwszego spotkania) pomocy psychologicznopedagogicznej (załącznik 3a, 3b).
Wypełnione dokumenty przekazuje pedagogowi specjalnemu, który w terminie 30 dni od daty
otrzymania orzeczenia (lub do 30 września jeśli orzeczenie zostało dostarczone przed rozpoczęciem
roku szkolnego) zwołuje spotkanie Zespołu, w skład którego wchodzą: wychowawca, pedagog
specjalny, nauczyciele uczący oraz specjalista prowadzący zajęcia.
4. Pedagog specjalny organizuje spotkanie Zespołu, który co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) opracowuje się na okres, na jaki
zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy niż etap edukacyjny.
5. Wychowawca jest zobowiązany do wpisania informacji o posiadaniu przez ucznia orzeczenia do
dziennika elektronicznego w stosownej rubryce – Specjalne potrzeby (informacja o diagnozie,
dostosowaniach wymagań i formie pomocy psychologiczno- pedagogicznej).
6. Jeśli orzeczenie mówi o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wychowawca przekazuje
nauczycielom informacje o konieczności przygotowania dostosowań z każdego przedmiotu.
6.a Nauczyciele w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni muszą dostarczyć podpisane przez
siebie dostosowania wymagań edukacyjnych do wychowawcy ucznia.
6.b Wychowawca oddaje do pedagoga specjalnego komplet dostosowań wraz z wykazem
przedmiotów i osób uczących. Dokumentacja niekompletna nie zostanie przyjęta.
6.c Na początku każdego kolejnego roku szkolnego wychowawca odbiera od pedagoga specjalnego
komplet dostosowań dla ucznia. Wychowawca dokonuje ich aktualizacji poprzez zebranie
podpisów od nauczycieli kontynuujących nauczanie danego przedmiotu, pod adnotacją „obowiązuje
w roku szkolnym…..”.
6.d W przypadku zmiany nauczyciela, wychowawca klasy informuje nowego nauczyciela o
konieczności przygotowania nowych dostosowań oraz w terminie dwóch tygodni przekazuje do
pedagoga specjalnego oddzielnie listę przedmiotów, nauczycieli i dostosowania z ubiegłego roku
szkolnego oraz oddzielnie listę przedmiotów, nauczycieli i dostosowania obowiązujące w danym
roku szkolnym.
7. Ewaluacji dokonuje się przed każdym kolejnym posiedzeniem Zespołu. Wychowawca klasy
zbiera od nauczycieli i specjalistów prowadzących rewalidację, współorganizację kształcenia oraz
prowadzących inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacje dotyczące efektów
pracy z uczniem.
Karta ewaluacji ucznia jest wypełniana przez :
-wychowawcę klasy,
-specjalistę,
– nauczyciela prowadzącego inne formy pomocy.
Karta ewaluacji jest podpisana przez każdą osobę, która wypełnia dokument.
8. O każdym spotkaniu Zespołu pedagog specjalny informuje opiekunów prawnych, nauczycieli i
specjalistów. Wszystkie w/w osoby powinny uczestniczyć w spotkaniu.
9. Spotkanie Zespołu prowadzi pedagog specjalny, który uzupełnia dokumenty otrzymane od
wychowawcy o informacje, które otrzymał podczas spotkania. Wypełnia kartę ustaleń Zespołu
(załącznik 4), odbiera od rodzica/opiekuna prawnego (lub pełnoletniego ucznia) wniosek o
organizację zajęć lub rezygnację z ich organizacji w danym roku szkolnym (Załącznik 5).
Rodzic/opiekun prawny otrzymuje kopie opieczętowanych dokumentów (IPET i WOPFU) i
potwierdza ich odbiór podpisem.
10. Jeśli w wyniku ewaluacji i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia należy
nanieść zmiany w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym, pedagog specjalny
sporządza aneks do IPETu.
10.a Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń ma prawo dokonać własnej oceny efektów
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wypełniając na spotkaniu Zespołu odpowiednią rubrykę w
karcie ewaluacji.
10.b. Po spotkaniu Zespołu pedagog specjalny informuje Wicedyrektora ds. pomocy
psychologiczno- pedagogicznej o ustaleniach Zespołu i przekazuje do sekretariatu CKZiU wniosek
o organizację zajęć lub rezygnację z zajęć.
10.c Pedagog specjalny informuje rodzica/ucznia o terminie realizacji przyznanych mu zajęć.
Opinie
1. Każda opinia powinna zostać zarejestrowana w księdze rejestru szkoły. Zarejestrowana opinia
zostaje przekazana do Wicedyrektora ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. Wicedyrektor
przekazuje opinię pedagogowi szkolnemu.
2. Pedagog szkolny informuje wychowawcę o opinii ucznia.
3. Wychowawca wypełnia arkusz diagnostyczny ucznia (Załącznik 6).
3.a. Po każdym semestrze uzupełnia go wpisując średnią ocen, celem oceny efektów edukacyjnych
ucznia.
3.b. Wychowawca na bieżąco uzupełnia arkusz.
4. Wychowawca po zapoznaniu się z opinią, musi odebrać od rodzica/opiekuna prawnego lub
pełnoletniego ucznia wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną (Załącznik 7).
4.a We wniosku w pierwszej kolejności rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń powinien
odnieść się do form pomocy określonych w opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
4.b Jeśli rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń chce zrezygnować z części lub wszystkich
form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, musi złożyć pisemną rezygnację (Załącznik 8).
4.c Wszystkie wnioski i rezygnacje powinny zostać dostarczone do pedagoga szkolnego, który
przekazuje informację do Wicedyrektora ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
5. Jeśli opinia mówi o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wychowawca przekazuje
nauczycielom informację o konieczności przygotowania dostosowań z każdego przedmiotu.
5.a Nauczyciele w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni muszą dostarczyć podpisane przez
siebie wymagania do wychowawcy ucznia.
5.b Wychowawca oddaje do pedagoga szkolnego komplet dostosowań, wraz z wykazem
przedmiotów i osób uczących. Dokumentacja niekompletna nie zostanie przyjęta.
5.c Na początku każdego kolejnego roku szkolnego wychowawca odbiera od pedagoga szkolnego
komplet dostosowań dla ucznia. Wychowawca dokonuje ich aktualizacji poprzez zebranie
podpisów od nauczycieli kontynuujących nauczanie danego przedmiotu, pod adnotacją „obowiązuje
w roku szkolnym…..”.
5.d W przypadku zmiany nauczyciela, wychowawca klasy informuje nowego nauczyciela o
konieczności przygotowania nowych dostosowań oraz w terminie dwóch tygodni przekazuje do
pedagoga szkolnego oddzielnie listę przedmiotów, nauczycieli i dostosowania z ubiegłego roku
szkolnego oraz oddzielnie listę przedmiotów, nauczycieli i dostosowania obowiązujące w danym
roku szkolnym.
6. Po każdym semestrze należy dokonać ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
udzielanej uczniom posiadającym opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (Załącznik 9a,
9b).
6.a Pedagog szkolny informuje wychowawców o konieczności przeprowadzenia ewaluacji.
6.b Wychowawca powinien odebrać od pedagoga szkolnego druk do oceny efektywności udzielanej
uczniowi pomocy.
6.c Wychowawca analizuje i zbiera informacje o uczniu. Jeśli uczeń korzysta z dostosowań
wymagań edukacyjnych, wychowawca ocenia, czy dostosowania w aktualnej formie przynoszą
zamierzone efekty.
6.d Jeśli uczeń korzysta z form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wychowawca musi
odebrać od osoby prowadzącej zajęcia pisemną ewaluację efektywności tych zajęć.
6.e Podpisany przez siebie i ew. nauczycieli oraz specjalistów dokument, oddaje do pedagoga
szkolnego.
7. Wychowawca jest zobowiązany do wpisania informacji o posiadaniu przez ucznia opinii do
dziennika elektronicznego w stosownej rubryce – Specjalne potrzeby (informacja o diagnozie,
dostosowaniach wymagań i formie pomocy psychologiczno- pedagogicznej).
Uczniowie nieposiadający orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
1. Dla uczniów, którzy nie posiadają opinii opracowanej przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną/specjalistyczną lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pomoc psychologiczno –
pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek:
1) ucznia;
2) rodzica ucznia/ prawnego opiekuna;
3) dyrektora szkoły;
4) wychowawcy klasy
5) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem lub specjalisty
6) pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
7) poradni psychologiczno – pedagogiczna;
8) pomocy nauczyciela lub nauczyciela współorganizującego proces kształcenia;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
13) asystenta edukacji romskiej.
1.a Osoba składa pisemny wniosek do sekretariatu CKZiU (Załącznik 7).
1.b Wychowawca odbiera od rodzica/opiekuna prawnego zgodę na organizację zajęć z zakresu
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którą rodzic/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym
podpisem na wniosku.
1.c. Pedagog szkolny informuje Wicedyrektora ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej o
konieczności zorganizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia.
1.d. Pedagog szkolny przekazuje informację o objęciu ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną wychowawcy.
2. Wychowawca wypełnia arkusz diagnostyczny ucznia (Załącznik 10), a dwa razy w roku wraz z
nauczycielem specjalistą – prowadzącym zajęcia z uczniem – dokonuje ewaluacji pomocy
psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik 11).
2.a Wychowawca musi odebrać od osoby prowadzącej zajęcia pisemną ewaluację efektywności
tych zajęć.
2.c Wychowawca podpisuje dokument oraz zbiera podpisy od ew. nauczycieli specjalistów i w
takiej formie oddaje do pedagoga szkolnego.
Postanowienia końcowe
Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wspierania rozwoju każdego ucznia szkoły, do
zespołowego współdziałania na rzecz ucznia i wzajemnej pomocy w realizacji zadań związanych z
organizacją oraz wspieraniem psychologicznym i pedagogicznym.

rezygnacja z zajęć z ppp zal8

wniosek o objęcie ucznia pomocą ppp zal7

wzór wniosku o rewalidację-rezygnację-wspomag zal5

Skip to content