Branżowa Szkoła II stopnia w CKZiU

Regulamin Rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Dąbrowie Górniczej

Regulamin rekrutacji kandydatów

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
  2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Zasady rekrutacji:
1. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły II w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata pełnoletniego.

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dotyczy kierunków kształcenia w zawodzie:

technik usług fryzjerskich,

technik żywienia i usług gastronomicznych,  

technik pojazdów samochodowych,

technik logistyk.

6. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

6.1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

6.2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

6.3. posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – dotyczy kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

6.4. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

6.5. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę:

a) wymienione na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej I stopnia: oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki/technologii informacyjnej.

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ ZSZ:

Ocena: celujący – przyznaje się po 20 punktów;

Ocena: bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

Ocena: dobry – przyznaje się po 14 punktów;

Ocena: dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

Ocena: dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

b) za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem/ zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

– w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa w pkt 3 mają jednakową wartość.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Do postępowania uzupełniającego stosuje się takie same zasady rekrutacji.

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II Stopnia.

12. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia.

13. Kalendarz postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1)

14. Postępowanie odwoławcze.

a) W terminie do 23 lipca 2024  kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
c) Kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie, o którym mowa w punkcie 14.c) w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1 Terminy rekrutacji

Załącznik nr 2 Ankieta dla kandydata

Skip to content