Fundusz socjalny

WAŻNE INFORMACJE

 

WNIOSKI:

 Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia udzielane są NA PISEMNY WNIOSEK osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Wniosek składa się do Dyrektora CKZIU w dowolnym czasie roku kalendarzowego, za wyjątkiem wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku, który składa się do KOŃCA MAJA KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.

Wzór wniosku w załączeniu.

 

OŚWIADCZENIA:
Głównym kryterium przyznawania świadczeń z Funduszu jest sytuacja życiowa, rodzinna, materialna i mieszkaniowa osób upoważnionych do korzystania z Funduszu. Wzór oświadczenia w załączeniu.

Za dochód uważa się łączny przychód za poprzedni rok uprawnionego do korzystania z funduszu oraz członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,  przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego.

UWAGA:

W celu weryfikacji oświadczenia Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych dochodów oraz w przypadku dzieci powyżej 18-go roku życia – oświadczenia o nieuzyskiwaniu przez te osoby dochodu. Składając wniosek, należy okazać powyższe dokumenty.

W PRZYPADKU DZIECI UCZĄCYCH SIĘ POWYŻEJ 18-GO ROKU ŻYCIA (do ukończenia 25 roku życia) BĘDĄCYCH NA UTRZYMANIU RODZICÓW KONIECZNE BĘDZIE PRZEDŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY.

 

Miejsce składania wniosków i oświadczeń:

Pracownicy CKZIU w budynku A przy Al. J. Piłsudskiego 5
lub w budynku B przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej.

 

EMERYCI ZSE w budynku A przy Al. Piłsudskiego 5 w Dąbrowie Górniczej

EMERYCI ZSZ „SZTYGARKA” i ZSB w Budynku B przy ul. Legionów Polskich 69

Skip to content