Technik Rachunkowości – NOWOŚĆ

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 Innowacja “E-biznes. Firma w sieci”

Technik rachunkowości to zawód uniwersalny i ponadczasowy. Daje podstawy sukcesu we wszystkich niemal dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Znajomość ekonomii, zasad gospodarowania finansami i praw rządzących biznesem umożliwia rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w dowolnej branży.
Każda firma, niezależnie od profilu działalności potrzebuje specjalistów w zakresie księgowości, prowadzenia dokumentacji czy też spraw kadrowo-płacowych. Świat biznesu potrzebuje księgowych i finansistów.

Czym zajmuje się technik rachunkowości?

Kształcenie w zawodzie Technik Rachunkowości:

  • realizowane jest w cyklu pięcioletnim dla absolwentów szkół podstawowych
  • umożliwia uzyskanie kwalifikacji dla zawodu:

1) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05, wcześniej AU.36/A.36),

2) Prowadzenie rachunkowości (EKA.07, wcześniej AU.65/A.65).

Po zdaniu egzaminów z w/w kwalifikacji absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje zawód:

 Technik rachunkowości

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty i przystępuje do egzaminu maturalnego. Może kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów wyższych lub podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Język angielski – 180 godzin
  • Geografia – 180 godzin

Języki obce:

  1. Język angielski – wiodący, kontynuacja
  2. Język włoski – od podstawW ROKU SZKOLNYM 2021/22 wprowadziliśmy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik rachunkowości – Innowacja “E-biznes. Firma w sieci” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.
Autor: Michalina Miśkiewicz-Brzęczek.

Opis innowacji: Wprowadzona do kierunku „Technik Rachunkowości” innowacja „E-biznes. Firma w sieci” łączy zagadnienia praktyczne oparte na rzetelnej wiedzy teoretycznej, która daje możliwość zapoznania się z ekonomicznymi, społecznymi i technologicznymi uwarunkowaniami e-biznesu. Absolwent kierunku poszerzonego o powyższą innowację będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu przygotowania przedsięwzięcia w gospodarce cyfrowej, pozna zasady realizacji projektów biznesowych z wykorzystaniem Internetu, nauczy się wykorzystywać różnego rodzaju portale informacyjne i społecznościowe w działalności gospodarczej, a także zyska umiejętność analizy zachowań i potrzeb klientów w Internecie. Dzięki praktycznemu podejściu z łatwością przyswoi zagadnienia z dziedziny e-marketingu. Nabyte kompetencje pozwolą na swobodne poruszanie się w sieci, a także mogą stać się w przyszłości podstawą do założenia i skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo w pięcioletnim okresie nauczania Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
E-biznes. Firma w sieci 1 1 1 1 4 120  

Możliwości zatrudnienia:
Technik rachunkowości prowadzi dokumentację księgową w jednostce organizacyjnej oraz  gospodarkę finansową i sprawy kadrowo – płacowe, rozlicza podatki, analizuje przychody i koszty, sporządza sprawozdania finansowe.,
Może samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów, towarów i wyrobów gotowych oraz sprzedaży produktów, towarów i usług,
Technik ekonomista może być również  zatrudniony w działach reklamy i marketingu, w komórkach finansowo-księgowych dużych firm, w biurach rachunkowych oraz w jednostkach użyteczności  publicznej (urzędy miast i gmin, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe itp.)
Ponadto, zawód ten gwarantuje wystarczający zasób wiedzy i umiejętności do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej czyli do tzw. samozatrudnienia.
Szkoła posiada specjalistyczną pracownię ekonomiczną wyposażoną w komputery z oprogramowaniem finansowo-księgowym.


Skip to content