Technik architektury krajobrazu – Nowość

Technik architektury krajobrazu z innowacją architektura wnętrz

Jeśli kochasz rośliny, przyrodę, lubisz pracę na łonie natury to ten zawód jest dla Ciebie.

Czy wiesz jak tworzy się piękne ogrody, prowadzi szkółkę roślin, zakłada piękny trawnik?

Chciałbyś projektować ogrody przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych?

Wszystkie te umiejętności zdobędziesz w naszej szkole na kierunku Technik architektury krajobrazu.

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne
i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Poniżej filmy opisujące pracę technika architektury krajobrazu

 

 

 

Specyfika kształcenia:

  • Nauka w technikum trwa 5 lat
  • Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach zawodowych, wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia i sprzęt specjalistyczny
  • Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych
  • Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni, w klasie 3 i 4
  • Szkoła zapewnia pracodawców na odbycie praktyki zawodowej
  • W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

•    R.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
•    R.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje tytuł

Technika architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone:

  • Biologia – 180 godzin
  • język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

Zawodowe w kształceniu teoretycznym:
•    Ochrona i kształtowanie krajobrazu,
•    Projektowanie i urządzanie terenów zielonych,
•    Rośliny ozdobne w architekturze,
•    Bezpieczeństwo i Higiena pracy w architekturze krajobrazu,
•    Podstawy architektury krajobrazu,
•    Obiekty małej architektury krajobrazu,
•    Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
•    Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu,

Zawodowe w kształceniu praktycznym:
•    Projekty obiektów architektury krajobrazu
•    Prace w obiektach architektury krajobrazu.

Uczniowie w czasie kształcenia biorą udział

Języki obce:

  • język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  • język niemiecki  – poziom podstawowy

 

Od roku szkolnego 2022/23 wprowadzamy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik architektury krajobrazu – innowacja “Architektura wnętrz” – 4 godziny w cyklu kształcenia. 

Opis innowacji:  Innowacja dotyczy uczniów technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu i jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Ma na celu wyposażenie uczniów  w  dodatkowe  umiejętności  i  kwalifikacje,  wykraczające  poza  nauczany  zawód. W wyniku jej realizacji absolwent zdobędzie podstawowe wiadomości na temat podstaw architektury wnętrz.

Wprowadzenie działań w zakresie dodatkowych zajęć pozwoli absolwentom być bardziej konkurencyjnym, kreatywnym i lepiej przygotowanym do funkcjonowania na rynku pracy.

Możliwość zatrudnienia:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
•    jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
•    jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
•     jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
•    jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
•    w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
•    właścicieli obiektów krajobrazowych
•    w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

 

Skip to content