DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.ckziu.dg.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Maciejewski, jacek.maciejewski@ckziu.dg.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 262 31 37 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 5.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie szkoły są ograniczone ilościowo miejsca parkingowe.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   
Budynek szkolny pod adresem Legionów Polskich 69.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kondratowicza, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
  – możliwość powiększenia liter,
  – podświetlane linki,
  – skala szarości,
  – ciemny kontrast,
  – ostry kontrast,
  – jasne tło,
  – czytelna czcionka.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
Skip to content